حاملگی(بارداری)

ردیف

شرح کالا

برند

تعداد در بسته

قیمت واحد(ریال)

1

نوار BHCG یورین

” ” ”

INTEC

HoMes/Nova

2

نوار BHCG یورین /سرم

” ” ”

INTEC

HOMEscan

3

کاست BHCG یورین

” ” “

INTEC

Homes/Nova

4

میداستریم BHCG یورین

” ” “

INTEC

HOMEs/Nova

5

نوار LH

” “

INTEC

HOMEscan

6

کاست LH

” “

HOMEscan

پانل تشخیص مخدرها

7

کیت TLC مورفین

فارمد بهین آزما

8

کیت TLCآمفتامین

فارمد بهین آزما

9

کیت TLC 8 پارامتی

فارمد بهین آزما

10

نوار تست مورفین OPI

” ” “

INTEC

HOMEscan

11

نوار تست حشیش THC

HOMEscan

12

نوار تست متادون MTD

” ” “

INTEC

HOMEscan

13

نوار تست تمجیزک BUP

INTEC

نوار تست کوکائین COC

HOMEscan

نوار تست اکتسازی MDMA

INTEC

16

نوار تست آمفتامین AMP

” ” “

INTEC

HOMEscan

17

نوار تست متا آمفتامین MET

” ” ”

INTEC

HOMEscan

18

نوار تست باربیتورات BAR

INTEC

نوار تست بنزودیازپین BZO

INTEC

20

سه تستی مواد مخدر DOA3

” ” “

INTEC

HOMEscan

21

پنج تستی مواد مخدر DOA5

” ” “

HOMEscan

22

ده تستی مواد مخدر DOA10

HOMEscan

23

لیوان تشخیص تقلب

HOMEscan

24

تست تشخیص ترامادول

HOMEscan