به وبسایت بهارزیست خوش آمدید

لومین تست ( کیت تشخیص بار میکروبی )

Lumin test

درباره لومین تست :

بسیاری از سطوح از نظر ظاهری تمیز و عاری از میکروارگانیسم ها می باشند ولی درحقیقت این طور نیست و میکروارگانیسم ها و یا باقیمانده های بیولوژیکی زیادی وجود دارند که با چشم غیر مسلح قابل رویت نبوده و نیازمند روش های آزمایشگاهی جهت بررسی میزان پاکیزگی هستند . روش های معمول شامل کشت میکروبی وشمارش تعدادکلونی های تشکیل شده می باشد که حداقل 84 ساعت زمان می برد.اما دانش و فن آوری حاصل راه حلی سریع و قابل استناد برای غربال کردن آلودگی آب و سطوح در 51 ثانیه می با شد. این روش بر ا ساس تعیین میزان ملکول آدنوزین تری فسفات در نمونه می باشد. ملکول آدنوزین‌تری فسفات در صورت موجود بودن در نمونه با آنزیم لوسیفراز موجود درکیت برهمکنش داده و سبب نشر نور می شودکه میزان نشر با دستگاه قابل حمل لومینومتر اندازه گیری می شود. در واقع آدنوزین تری فسفات مولکول حاوی انرژی می با شد که درکلیه سلول های زنده از جمله باکتری ها، قارچ ها، جلبک ها و ارگانیسم های فعال وجود دارد که می شود به عنوان یک مشخصه خوب برای تشخیص اینکه آیا یک سطح یا ماده ای تمیز است یا خیر می توان استفاده کرد.

 

 

کاربرد:

در تمامی مراکزی که نیاز به کنترل مقدار و یا حضور میکروارگانیسم ها و یا به عبارتی دیگر نیاز به کنترل بهداشت، نظافت و میزان آلودگی الزامی ا ست، این کیت مورد استفاده قرار می گیرد . صنایعی از قبیل صنایع تولید مواد غذایی، خدمات غذایی نظیر رستوران ها، بیمارستان ها، تصفیه خانه ها، مراکز پرورش حیوانات و دامها و طیور و حفاظت محیط و سایر صنایع وابسته برای آنالیز سریع آلودگی سطوح و آب نیاز دارند.